Vermogensbelasting in 2024 uitgelegd

5 minuten leestijd

Last Updated on: 11th januari 2024, 10:21 am

Elk jaar komt de vermogensbelasting weer om de hoek kijken. Maar wat is dit eigenlijk en wat is er in 2024 anders dan vorig jaar?

Geen nieuwe grens in 2024

Ten opzichte van 2023 verandert er in 2024 niets als het gaat om de vermogensbelasting. Het heffingsvrije deel was vorig jaar bijgesteld naar €57.000 voor alleenstaanden en €114.000 als je samen bent met een fiscale partner. Dit blijft in 2024 hetzelfde.

Je vermogen

Het totaal van je spaargeld, beleggingen en andere bezittingen minus eventuele schulden is je vermogen. Je spaargeld betreft het totaal aan bank- en spaartegoeden die je hebt, hier vallen ook spaardeposito’s onder.Bij beleggingen en andere bezittingen moet je denken aan je totaal aan aandelen, obligaties, onroerend goed, zoals een tweede woning en ander vermogen in box 3. Als je voor je eigen woning gebruikt maakt van hypotheekrenteaftrek, valt je woning in box 1 en niet in box 3. Bij de schulden gaat het om het totaal aan leningen dat je in box 3 hebt. Hieronder vallen hypotheken, familiebank-leningen etc.

Heffingsvrij vermogen in 2024

Een vast bedrag van je vermogen is vrijgesteld van belasting, dit is het heffingsvrij vermogen. In 2020 lag deze grens voor mensen zonder fiscale partner nog op € 30.846, maar dat is van 2020 naar 2021 fors omhoog gegaan (toen werd het ineens €50.000). In 2023 is dit bedrag vastgesteld op € 57.000. Het heffingsvrij vermogen met een fiscale partner lag toen op € 114.000. Dit jaar zijn deze bedragen niet gewijzigd.

Vermogensbelasting 2024

Wanneer je boven de grens van het heffingsvrij vermogen komt moet je belasting gaan betalen. De belastingdienst gaat er namelijk van uit dat je inkomsten hebt uit dat vermogen. Ze gaan ervan uit dat je het geld zal beleggen en niet alleen maar spaart. Ze gaan bij het berekenen van de vermogensbelasting niet uit van het daadwerkelijke rendement dat je uit je spaargeld en beleggingen haalt, maar ze gaan uit van een fictief rendement. Dit rendement is een gemiddelde dat volgens de belastingdienst in Nederland wordt behaald. Over dit fictieve rendement betaal je 36% inkomstenbelasting. In 2020 was dat nog 30%. De vermogensbelasting is in 3 schijven onderverdeeld. Hoe hoger de schijf, hoe meer vermogensbelasting je betaalt. Dat komt omdat de belastingdienst ervan uitgaat dat je in die hogere schijven valt, als je ook een groter deel van je spaargeld zal beleggen en daardoor ook een hoger rendement zal behalen.

Schijven vermogensbelasting

Box 3 werkt met 3 schijven om belasting te berekenen. Tot en met €57.000 is dus vrijgesteld van belasting. Dat is het heffingsvrij vermogen. Boven deze €57.000 gelden de volgende schijven:

Let op, deze bedragen zijn aangepast
Schijven in Box 3

 

Schijf 1

€50.650 tot 101.300

Schijf 2

€101.300 tot 1.000.000

Schijf 3

Vanaf €1.000.000

 

De Belastingdienst werkt met percentages per schijf over de oplopende opbrengst. Voor fiscale partners zijn het heffingsvrije vermogen en de schijfgrenzen het dubbele van de hierboven genoemde bedragen.

Percentages opbrengst uit vermogen aangepast

In 2024 wordt er bij de belastingheffing rekening gehouden met fictieve rendementen. Voor spaargeld is het veronderstelde rendement vastgesteld op 1,03%, terwijl voor beleggingen en andere bezittingen de Belastingdienst uitgaat van een fictief rendement van 6,04%. De belasting die je in 2024 betaalt over dit rendement bedraagt 36%, wat een stijging van 4% is ten opzichte van het tarief in 2023. 

Invloed op toeslagen

De schijfgrenzen hebben geen invloed op het wel of niet krijgen van toeslagen. Daarmee worden toeslagen zoals zorgtoeslag, huurtoeslag of kindgebonden budget bedoeld. Bij deze toeslagen gelden andere vermogensgrenzen. Deze schijfgrenzen zijn ook niet van invloed op de eigen bijdrage in de langdurige zorg (vermogensinkomensbijtelling).  

Nieuw boxstelsel vermogensaanwasbelasting per 2026

Het klinkt misschien ver weg, maar er gaan wel degelijk grote veranderingen en hervormingen komen in het belastingstelsel van dit moment. Zo wordt de volledige box 3 op de kop gezet. Het fictieve rendement bij vermogensbelasting wordt omgezet naar vermogensaanwasbelasting. Dit is belasting dat gebaseerd is op daadwerkelijk behaalde rendementen. Systeemtechnisch ging het de belastingdienst niet lukken om per 2025 dit aan te passen. Dit wordt dus waarschijnlijk in 2026.

Helaas zal er tot die tijd gewerkt worden met fictieve percentages. Het kabinet is ondertussen nog bezig met een spoedwetgeving. Deze moet ervoor zorgen dat de overbruggingsjaren tot 2026 vast komen te liggen met een compensatieregeling. Mocht er in de tussentijd wat veranderen op basis van de vermogensbelasting dan kan je het hier lezen.

Redactie

De dynamische redactie van ondernemers.com wordt gevormd door een getalenteerde groep freelancers met een gedeelde passie voor ondernemen en een schat aan ervaring in diverse bedrijfssectoren.

De diverse achtergronden van de freelancers vormen een krachtig team dat ondernemers.com voorziet van een rijk scala aan artikelen. Samen streven ze ernaar om lezers te inspireren, informeren en ondersteunen bij hun ondernemersreis, met als doel het stimuleren van een bloeiende en veerkrachtige zakelijke gemeenschap.

Nieuwste over Inkomstenbelasting en BTW voor Ondernemers (ZZP) Tips